6-14-2017 Blog Network Updates

Plugins:
Easy Login Styler v1.0.4
Nextgen Gallery v2.2.8
Weaver X Theme Support v3.1.6
WP Latest Posts v4.0.1

Themes:
Panoramic v1.0.30
Weaver Xtreme v3.1.6