8-3-2016 Blog Network Updates

Plugin Updates
Gravity Forms v2.0.4.2
Modernizr v3.3.1
PDF Embedder v2.7.3