7-27-2016 Blog Network Updates

Plugin Updates
Nextgen Gallery v2.1.49
Wordfence v6.1.12
WP Slimstat v4.3.6