4/2/2014

4/2/2014 – 8:45am — Updates:
Weaver II theme v2.1.10
Akismet v2.6.0
Gravity Forms v1.8.6
Network Plugin Auditor v1.8
Nextgen Gallery v2.0.61
WP Slimstat v3.5.8