3-29-2019 Blog Network Updates

Caldera Forms v1.8.4
Elementor v2.5.10
Nextgen Gallery v3.1.14
Smush v3.2.0.1
Very Simple Event List v9.5
Wordfence v7.2.4
WP Accessibility v1.6.7

Astra theme v1.8.0
Panoramic theme v1.0.70
Weaver XTreme theme v4.3.1.4