8-1-2018 Blog Network Updates

Plugins
Nextgen Gallery v3.0.6
Page Links To v3.0.1
Wordfence v7.1.10

Theme
Panoramic v1.0.56