2-15-2018 Blog Network Updates

Plugins
Nextgen Gallery v2.2.45
Wordfence v7.0.5

Theme
Panoramic v1.0.44