2-28-2017 Updates

Plugins
Akismet v3.3
Nextgen Gallery v2.1.79
Page Links To v2.9.9
Wordfence v6.3.2