2-12-2016 Blog Network Updates

Plugins:
Gravity Forms v1.9.16.3
Wordfence v6.0.24

Themes:
Flat Responsive v1.4.1