10-8-2015 Blog Network Updates

Not many updates this week.

WP Slimstat v4.1.8

Customizr theme v3.4.11
Spacious theme v1.3.4.1