4-22-2015 Blog Network Updates

Update to WordPress v4.1.2

Plugins:
Gravity Forms v1.9.6.2
Social Media Auto-publish v1.4.2
WP Slimstat v3.9.9

Themes:
Customizr v3.3.20