3-18-2015 Blog Network Updates

Plugins:
Akismet v3.1.1
Gravity Forms v1.9.4.4
Nextgen Gallery v2.0.77.3
Page Links To v2.9.6
WP Slimstat v3.9.8.2

Themes:
Customizr v3.3.12
Spacious v1.2.4