3-11-2015 Blog Network Updates

Plugins
Akismet v3.1
Antispam Bee v2.6.5
Gravity Forms v1.9.3.1
Nextgen Gallery v2.0.77
WP Slimstat v3.9.8

Themes
Customizr v3.3.9
Quark v1.3.1