2-20-2015 Blog Network Updates

Plugin Updates
Easy Google Fonts v1.3.5
Gravity Forms v1.9.1.19
Network Latest Posts v3.6.1
Nextgen Gallery v2.0.71
WP Slimstat v3.9.6

Theme Updates
Customizr v3.3.1