8-26-2014 Blog Network Updates

8-26-2014 Blog Network Updates

Updated Nextgen Gallery to v2.0.66.27