10/28/2013

10/28/2013 – 9:00am ¬†— ¬†Installed updates:
WordPress v3.7
Plugins:
All in One Calendar v1.10.4
NextGen Gallery v2.0.33
Really Simple Twitter Feed v2.4.5
TinyMCE Advanced v3.5.9
WP Slimstat v3.4
Themes:
Quark v1.2.6
Twenty Eleven v1.7
Twenty Twelve v1.3